Według jakich kryteriów przyznawany jest Znak Dziedzictwa Europejskiego?

Definicja „obiektów” stosowana w kontekście ZDE obejmuje zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne. W ZDE mogą uczestniczyć, na zasadzie dobrowolności, wszystkie państwa członkowskie. W 2016 roku uczestnictwo potwierdziły 24 państwa członkowskie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Węgry, Włochy.

Zasady i procedury związane z ZDE są uregulowane w decyzji ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego.

Ponadto Komisja Europejska opracowała szczegółowe wytyczne dla obiektów kandydujących, do pobrania TUTAJ.

Kandydaci starający się uzyskanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego poddawani są ocenie w oparciu o trzy grupy kryteriów (art. 7 decyzji): symboliczna europejska wartość obiektu, jakość projektu proponowanego w celu wspierania jego europejskiego wymiaru, jakość planu pracy.

Obiekty kandydujące muszą mieć wartość europejskiego symbolu i odegrać znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii, a co za tym idzie spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. ponadgraniczny lub ogólnoeuropejski charakter;
  2. miejsce i rola w historii Europy i integracji europejskiej oraz powiązanie z kluczowymi dla Europy wydarzeniami, osobistościami lub ruchami (m.in. kulturowymi, artystycznymi, politycznymi, społecznymi naukowymi, technologicznymi lub przemysłowymi);
  3. miejsce i rola w rozwijaniu oraz propagowaniu wspólnych wartości, które leżą u podstaw integracji europejskiej.

Ponadto obiekty kandydujące muszą przedłożyć projekt, którego celem będzie między innymi popularyzowanie wiedzy na temat europejskiego wymiaru obiektu i realizacja działań edukacyjnych; oraz muszą przedłożyć plan prac, gwarantujący między innymi prawidłowe zarządzanie obiektem i zachowanie go dla następnych pokoleń.

Obiekty opatrzone Znakiem nie otrzymują bezpośredniego finansowania. Mogą one jednak ubiegać się o wsparcie w ramach innych programów.