W jaki sposób przebiega procedura selekcji obiektów?

Wybór obiektów odbywa się w dwóch etapach. Wstępna selekcja obiektów ma miejsce na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór dokonywany jest na poziomie europejskim przez panel niezależnych ekspertów, w ramach odpowiedzialności Komisji Europejskiej.

Wstępna selekcja na szczeblu krajowym

Za wstępną selekcję obiektów odpowiadają państwa członkowskie (art. 10 decyzji). W procedurze ostatecznego wyboru na szczeblu UE mogą uczestniczyć wyłącznie obiekty wybrane w procedurze selekcji wstępnej na szczeblu krajowym.

W toku selekcji wstępnej każde państwo członkowskie może wybrać maksymalnie dwa obiekty na każdy rok, w którym dokonuje się selekcji, a więc – począwszy od 2015 roku – co dwa lata. Zgodnie z zasadą pomocniczości każde państwo członkowskie ustanawia własne procedury selekcji wstępnej oraz własny harmonogram.

Selekcja na szczeblu UE

Ostatecznego wyboru obiektów dokonuje europejski panel niezależnych ekspertów w ramach odpowiedzialności Komisji Europejskiej (art. 11 decyzji). Panel europejski wybiera maksymalnie jeden obiekt w każdym państwie członkowskim co dwa lata.

Obiektom kandydującym nie przysługuje odwołanie od zalecenia panelu europejskiego. Na początku roku, następującego po zakończeniu procedury selekcji, Komisja wyznacza obiekty, które otrzymują Znak.

Obiekty kandydujące, które nie zostaną wybrane, mogą w kolejnych latach być zgłaszane do wstępnej selekcji na szczeblu krajowym.