System kształcenia artystycznego stopnia podstawowego i średniego

Nauka zawodów artystycznych odbywa się w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach artystycznych określone w rozporządzeniu wydanym przez MKiDN.

Szkoły artystyczne kształcą w następujących zawodach:

Na zakończenie nauki w każdym typie szkoły artystycznej (oprócz szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia) uczeń zdaje egzamin dyplomowy, potwierdzający jego umiejętności.