Nadzór pedagogiczny - CEA

Nadzór pedagogiczny nad szkolnictwem artystycznym I i II stopnia

Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pomocą specjalistycznej jednostki nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej.

Nadzór pedagogiczny polega na:

  1. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;
  2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
  3. udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:

  1. zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
  2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
  3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
  4. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
  5. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
  6. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego wykonują wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej, których lista znajduje się na stronie http://cea.art.pl/wizytatorzy/

Kontakt

Szczegółowe informacje: http://cea.art.pl/

Adres: 00-258 Warszawa, ul. Brzozowa 35

Telefon: (22) 42-10-621, 42-10-617

Fax: (22) 42-10-633

e-mail: sekretariat@cea(dot)art.pl

Ogólnopolskie Punkty Konsultacyjne Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej prowadzi Ogólnopolskie Punkty Konsultacyjne dla nauczycieli i uczniów  szkół muzycznych I i II st. koncepcja działalności Punktów Konsultacyjnych opiera się  na  prezentacji najnowszych metod pracy w zakresie nauczania gry na różnych instrumentach, wymianie doświadczeń i umożliwienia nauczycielom uzyskania pomocy metodycznej w zakresie: prawidłowego kształtowania aparatu gry i jego korekty, pomocy w doborze właściwego repertuaru (szkoły gry, literatura, materiały pomocnicze), wsparcia w metodach pracy z uczniem wybitnie zdolnym, oraz z tym o szczególnych problemach edukacyjnych.

W ramach punktów konsultacyjnych CEA zajęcia odbywają się w formie lekcji otwartych, wykładów, seminariów oraz konsultacji indywidualnych. W roli konsultantów występują najwybitniejsi pedagodzy – instrumentaliści z Polski i z zagranicy, osiągający liczne sukcesy w pracy dydaktycznej i artystycznej.

Udział nauczycieli i uczniów szkół muzycznych we wszystkich przedsięwzięciach Punktów konsultacyjnych CEA jest bezpłatny.

Szczegółowy plan pracy Punktów konsultacyjnych Centrum Edukacji Artystycznej znajduje się na stronie: http://cea.art.pl/punkty-konsultacyjne/