Inwestycje i projekty

Termomodernizacja szkół artystycznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej zrealizowało projekt systemowy finansowany z Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termo-modernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dotyczył 155 jednostek szkolnictwa artystycznego z terenu całego kraju, w tym: 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkół baletowych, 2 studiów pomaturalnych, co stanowi 63% całości infrastruktury szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego podległego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 15 472 845,03 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności  – 14 697 878,00 zł.

Zadanie inwestycyjne stanowi pierwszy etap dużego, kompleksowego założenia projektowego składającego się z dwóch etapów – przygotowania inwestycji oraz właściwej realizacji robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Realizacja projektu pozwoli na znaczące polepszenie stanu budynków i w efekcie – poprawę warunków nauczania.

Programy Ministra Kultury

  1. Edukacja artystyczna

Strategicznym celem priorytetu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Celem priorytetu jest zarówno wspieranie zadań służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również wspieranie zadań stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji.

Link do strony priorytetu: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/edukacja/edukacja-artystyczna.php

Podsumowanie naboru priorytetu za 2015 rok

 

Dofinansowane wnioski w ramach 1. naboru

Dofinansowane wnioski w ramach odwołań

Łączna liczba dofinansowanych wniosków w roku 2015

26

18

4499

1 545 000 zł

880 000 zł

2 425 000 zł

 
  1. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Strategicznym celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych. Szeroki katalog działań priorytetu, obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, daje możliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany jakościowe w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego podmiotów objętych zakresem priorytetu.

Link do strony: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego.php

Podsumowanie naboru priorytetu za 2015 rok

Dofinansowane wnioski w ramach 1. naboru

Dofinansowane wnioski w ramach odwołań

Łączna liczba dofinansowanych wniosków w roku 2015

77

22

99

9 694 397,00 zł

2 230 000 zł

11 924 397 zł

 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Każde dziecko jest inne (2011-2014)

Każde dziecko jest inne to projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej. Budżet projektu wyniósł 925 000 PLN. Jego celem było wspieranie rozwoju najmłodszych uczniów (klasy I-III) ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowych zajęć (wspomagających i rozszerzających zainteresowania). W projekcie wzięło udział czternaście szkół artystycznych z pionem ogólnokształcącym z całej Polski. Z funduszy unijnych sfinansowane w tych szkołach dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III (według zdiagnozowanych uprzednio potrzeb) oraz niezbędne do ich realizacji środki dydaktyczne.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2014

Głównym celem Programu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  

Głównym celem priorytetu było: 

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

Cele szczegółowe priorytetu:

  1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
  2. Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury
  3. Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

W ramach Działania 11.3. Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego dofinansowano następujące projekty:

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

Miejscowość

Wartość_ogółem

Dofinansowanie UE

Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki

Bielsko-Biała

16 974 857,76

14 170 375,50

II Etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

Kraków

23 501 534,99

19 528 542,61

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego

Kielce

21 896 373,39

15 000 000,00

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Częstochowa

21 007 915,97

17 592 498,93

Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku

Zespół Szkół Muzycznych

Białystok

13 413 951,02

10 988 278,62

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Suwałki

24 263 959,02

18 693 169,66

Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego

Wrocław

54 103 472,14

45 277 035,96

Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzysząca - część dydaktyczna

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Warszawa

13 891 079,71

11 511 872,75

Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku – Etap II

Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego

Białystok

17 858 566,13

14 736 855,18

"Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu" - rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia im. St. Moniuszki

Zbsząszyń

12 439 860,82

10 083 486,92

„Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie”. Etap II

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Częstochowa

18 207 371,23

14 100 132,31

Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

Elbląg

12 006 230,57

8 631 236,71


 

 

W ramach Programu realizowane były projekty „miękkie”, których celem było poszerzenie oferty kulturalnej i różnorodności prezentowanych wydarzeń artystycznych, realizowanych w ramach projektów partnerskich instytucji polskich z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Program realizowany był we współpracy MKiDN z Norweską Radą Sztuki przy wsparciu Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego.

W ramach Programu dofinansowano następujące projekty:

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Partnerzy projektu

Wysokość dofinansowania

Zespół Szkół Muzycznych im. Paderewskiego

Polsko-Norweski Inkubator Muzyczny

1. Akademia Griegowska/ Uniwersytet w Bergen (NO)

2. Wspólnota NordAurdal (NO)

3. Szkoła artystyczna Førde (NO)

1 723 917,00

Państwowa Szkoła Muzyczna II st im. W. Żeleńskiego w Krakowie

W poszukiwaniu inspiracji – muzyczne wędrówki młodzieży. Norwegia-Islandia-Polska

1. Tónlistarskólinn á Akranesi/ Akranes Music School
2. Reykjanesbær Music School
3. Selbu Kulturskole
4. Frøya kulturskole

 

558 720,00