Honorowy profesor Oświaty

Procedury postępowania w sprawie wnioskowania o nadanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty obowiązują od 1 grudnia 2008 r.

1. Nauczyciel ubiegający się o nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty musi spełniać łącznie trzy warunki:

a.  posiadać co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
b.  w tym co najmniej dziesięcioletni (do 31 grudnia 2010 r. – siedmioletni) okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,

c. posiadać znaczący i uznany dorobek zawodowy.

2. Nauczyciel ubiegający się o nadanie tytułu Profesora Oświaty wypełnia druk Informacja
o kandydacie do tytułu honorowego Profesora Oświaty
(Załącznik nr 1). Przy wypełnianiu należy używać trzeciej osoby liczby pojedynczej.

3. W terminie do 31 grudnia każdego roku nauczyciel składa Informację do dyrektora szkoły, dołączając (w przypadku, gdy jest to konieczne) dokumenty potwierdzające zawarte tam informacje.

4. Dyrektor szkoły zapoznaje się z Informacją i potwierdza pieczęcią imienną i podpisem jej zgodność z prawdą.

5. Potwierdzoną Informację dyrektor szkoły przekazuje do właściwego wizytatora regionalnego Centrum Edukacji Artystycznej w terminie do 28(29) lutego każdego roku.

6. Wizytator CEA opiniuje Informację i przekazuje do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w terminie do 15 marca każdego roku.

7. Wniosek o nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty wraz z Informacją zawierającą szczegółowe dane  jest przekazany w terminie do 31 marca każdego roku do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów wynikających z niniejszych procedur.

Podstawa Prawna:

1. Art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (tekst  jednolity  Dz. U.
z 2014 r. poz. 191)

2. Rozporządzenia MEN z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163 poz. 1017)

Załącznik – Informacja o kandydacie do tytuły honorowego profesora oświaty