Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów artystycznych
w języku polskim przez cudzoziemców polskiego pochodzenia
lub narodowości polskiej oraz cudzoziemców niepolskiego pochodzenia
na warunkach określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2018/2019

 

Podstawa prawna

Podstawowe terminy i skróty

Stypendia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej

Przyznawanie stypendiów Rządu RP refundowanych ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie odbywa się w ramach założeń „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Stypendia te oferują cudzoziemcom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej możliwość odbycia studiów wszystkich typów w trybie stacjonarnym, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra ze stypendium refundowanym ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o odbywanie studiów artystycznych na warunkach stypendialnych są cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka lub polskie pochodzenie stwierdzone w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, będące obywatelami następujących państw:

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o odbywanie studiów artystycznych ze stypendium Ministra
z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, wyłącznie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w uczelniach nadzorowanych przez Ministra.

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być poprzedzone rocznym kursem języka polskiego.

Stypendium Rządu RP refundowane ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra przyznawane jest na najkrótszy regulaminowy okres studiów tzn. określony przez senat uczelni.

Stypendia dla cudzoziemców niepolskiego pochodzenia

Przyznawanie stypendiów Rządu RP refundowanych ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Ministra na studia i staże dla cudzoziemców niepolskiego pochodzenia odbywa się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych i programach wykonawczych do tych umów.

Wysokość stypendium przyznawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego cudzoziemcom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej oraz cudzoziemcom niepolskiego pochodzenia zakwalifikowanym na kurs języka polskiego lub studia i staże artystyczne w Polsce na warunkach stypendialnych.

 1. Minister jest dysponentem stypendiów dla kandydatów na studia i staże artystyczne
  w uczelniach przez niego nadzorowanych. 
 2. Stypendium Ministra dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej wypłacane jest przez okres 9 miesięcy w danym roku akademickim, o ile umowa międzynarodowa, program wykonawczy do umowy lub decyzja Ministra nie stanowią inaczej.
 3. Stypendium Ministra dla cudzoziemców  niepolskiego pochodzenia wypłacane jest na zasadach i w okresie określonych w umowach międzynarodowych i programach do tych umów.
 4. Maksymalna wysokość stawek stypendialnych podana jest w Komunikacie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o maksymalnej wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej w uczelniach artystycznych z dnia 23 lutego 2018 roku.
 5. Liczba stypendiów Ministra przyznawanych cudzoziemcom polskiego i niepolskiego pochodzenia uzależniona jest od środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel w budżecie MKiDN.
 6. Liczba stypendiów na dany rok akademicki podana będzie na stronie internetowej MKiDN. 

 

ROZDZIAŁ I

Rekrutacja cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, ubiegających się o odbywanie studiów artystycznych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w języku polskim w Polsce, na warunkach finansowych określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

I. Kierunki studiów.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje przyjęcia na wszystkie kierunki studiów w trybie stacjonarnym w uczelniach przez siebie nadzorowanych.

II. Warunki ubiegania się o podjęcie studiów na zasadach określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o odbywanie studiów artystycznych w Polsce, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, wyłącznie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w uczelniach nadzorowanych przez Ministra, jeżeli:

1) ukończą z wynikiem pozytywnym rekrutację wstępną (I etap rekrutacji) przeprowadzaną przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;

2) odbędą 9-miesięczny kurs języka polskiego (wyjątki od tej zasady określone są w Rozdziale IV niniejszego dokumentu);

3) uzyskają wynik pozytywny z egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne w wybranej uczelni artystycznej i zostaną przyjęci na studia (II etap rekrutacji).

III. Pierwszy etap rekrutacji (rekrutacja wstępna).

Rekrutacja wstępna (I etap rekrutacji) kandydatów na studia artystyczne przeprowadzana jest przez komisje egzaminacyjne powołane przez dyrektora NAWA (egzamin testowy w zależności od wybranego kierunku studiów) na zasadach określonych w Regulaminie Programu Stypendialnego dla Polonii z dnia 9 lutego 2018 r.

Uzyskanie co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia łącznie z testów uznaje się za uzyskanie wyniku pozytywnego z I etapu rekrutacji.

 1. Podstawą kwalifikacji osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na kurs języka polskiego w Polsce jest wynik uzyskany z egzaminów testowych przeprowadzanych przez NAWA, niezależnie od kraju zamieszkania.
 2. W przypadku braku możliwości przystąpienia do I etapu rekrutacji z przyczyn niezależnych od kandydatów tzn., gdy z obszaru danego okręgu konsularnego wpłynie do NAWA mniej niż 8 wniosków, nie przeprowadza się egzaminów. Takim wnioskodawcom przyznawane jest stypendium na kurs języka polskiego. Stypendium Ministra na studia przyznane będzie po zdaniu egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne do wybranej uczelni artystycznej i przyjęciu przez uczelnię. Stypendium przyznawane jest w ramach liczby stypendiów deklarowanych przez Ministra na dany rok akademicki.
 3. Uzyskanie wyniku pozytywnego z I etapu rekrutacji nie jest równoznaczne
  z uzyskaniem stypendium Ministra, gdyż warunki finansowe odbywania kształcenia na kursie języka polskiego uzależnione są od decyzji Ministra.

Informacja dotycząca wyników rekrutacji wstępnej, kandydatów zakwalifikowanych na kurs języka polskiego oraz warunków finansowych odbywania kursu określonych przez Ministra zostanie przekazana przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej do polskich placówek konsularno-dyplomatycznych, w okresie od 1 sierpnia do 25 września 2018 roku. Departament będzie również informował o wynikach rekrutacji kandydatów.

IV. Drugi etap rekrutacji.

 1. Kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny z rekrutacji wstępnej (I etap rekrutacji) oraz po podjęciu decyzji przez Ministra, kierowani są na 9-miesięczny kurs języka polskiego, który rozpoczyna się 1 października 2018 r.
 2. Po odbyciu i zaliczeniu kursu języka polskiego kandydaci przystępują do egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne w wybranej przez siebie uczelni artystycznej. Osoby takie powinny rejestrować się w uczelni w terminie przez nią wymaganym na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców na warunkach stypendium Ministra. 
 3. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów artystycznych na warunkach stypendialnych
  z pominięciem kursu języka polskiego, powinny rejestrować się w uczelni
  w terminie przez nią wymaganym na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców na warunkach stypendium Ministra.

W uczelniach w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na warunkach stypendialnych z pominięciem kursu języka polskiego powinny rejestrować się
w systemach internetowych uczelni w terminach przez nią wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców na warunkach stypendium Ministra. Osoby odbywające kurs języka polskiego dokonują rejestracji na zasadach i warunkach jak powyżej, w trakcie odbywania kursu. Kandydatów obowiązuje egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów podejmują uczelnie.

V. Przebieg procesu rekrutacji cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na studia artystyczne w Polsce na zasadach określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. NAWA przeprowadza I etap rekrutacji (rekrutacja wstępna) dla cudzoziemców kandydatów na studia artystyczne w Polsce.

2. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników NAWA.

3. Wyniki I etapu rekrutacji, wraz z dokumentacją umożliwiającą rozkodowanie wyników rekrutacji, przekazywane są przez NAWA do Departamentu.

4. W przypadku nieprzeprowadzenia rekrutacji z przyczyn niezależnych od kandydatów
(np. z obszaru danego okręgu konsularnego wpłynie do NAWA mniej niż 8 wniosków), NAWA przekazuje wnioski kandydatów na studia artystyczne do Departamentu.

5. Po otrzymaniu wyników rekrutacji pracownik Departamentu – będący jednocześnie członkiem Zespołu do Spraw Programów dla Studentów – rozkodowuje wyniki kandydatów, poprzez przypisanie imion i nazwisk poszczególnych kandydatów do uzyskanego przez nich wyniku.

6. Pracownik Departamentu przedstawia rozkodowane wyniki I etapu rekrutacji do dokonania oceny merytorycznej przez Zespół.

7. Ocena merytoryczna dokonywana przez Zespół zakończona jest ustaleniem listy rankingowej kandydatów pozytywnie oraz negatywnie rekomendowanych przez Zespół do odbywania kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego, wraz ze wskazaniem propozycji warunków finansowych odbywania kształcenia kandydatów, którzy zakończyli I etap rekrutacji z wynikiem pozytywnym albo wskazania propozycji warunków finansowych odbywania kształcenia kandydatów, którzy zakończyli II etap rekrutacji z wynikiem pozytywnym.

8. Ocena merytoryczna, której dokonuje Zespół, kończy się wydaniem opinii.

9. Minister, po zapoznaniu się z opinią Zespołu, podejmuje decyzję dotyczącą możliwości
i warunków finansowych odbywania kursu języka polskiego albo studiów przez cudzoziemców w uczelniach przez niego nadzorowanych.

10. Informacja dotycząca wyników rekrutacji wstępnej kandydatów zakwalifikowanych na kurs języka polskiego oraz warunków finansowych odbywania kursu, zostaje przekazana przez Departament do polskich placówek konsularno-dyplomatycznych właściwych dla miejsca stałego zamieszkania kandydata w kraju pochodzenia, w okresie od 1 sierpnia do 25 września 2018 r.

11. Departament informuje kandydatów o decyzji Ministra niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej wyników rekrutacji.

 

ROZDZIAŁ II

Procedura rekrutacji cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, ubiegających się o odbywanie studiów artystycznych drugiego stopnia w języku polskim w Polsce na warunkach finansowych określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przyznawanie stypendiów Rządu RP refundowanych ze środków finansowych pozostających

w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na studia drugiego stopnia odbywa się w ramach założeń „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Stypendia te oferują cudzoziemcom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej możliwość odbycia studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra ze stypendium Ministra.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o odbywanie studiów artystycznych na warunkach stypendialnych są cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka lub polskie pochodzenie stwierdzone w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, będące obywatelami następujących państw:

Studia drugiego stopnia w przypadku absolwentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia, mogą być poprzedzone rocznym kursem języka polskiego.

Stypendium Ministra przyznawane jest na najkrótszy regulaminowy okres studiów drugiego stopnia tzn. określony przez senat uczelni.

II. Kierunki studiów.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje przyjęcia na wszystkie kierunki
studiów w trybie stacjonarnym w uczelniach przez siebie nadzorowanych.

III. Warunki ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia na zasadach określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwalifikacja cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na studia drugiego stopnia odbywa się w trybie konkursowym na podstawie wyników oceny merytorycznej przesłanych wniosków, tj. w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z ostatnich dwóch lat studiów oraz ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Honorowane będą wyłącznie zaświadczenia o średniej ocen wystawione przez uczelnię.

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o odbywanie studiów artystycznych w Polsce, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, wyłącznie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w uczelniach nadzorowanych przez Ministra.

Nabór wniosków: do dnia 24 września 2018 roku.

Ocena formalna wniosków odbywa się w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, zaś lista rankingowa wraz z wnioskami przedkładana jest celem wydania opinii przez Zespół powołany przez dyrektora NAWA.

 

IV. Uprawnieni wnioskodawcy.

Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce ze stypendium Ministra są wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają udokumentowane polskie pochodzenie lub narodowość polską lub Kartę Polaka lub dysponują aktami (świadectwami) urodzenia w których wpisana została narodowość polska wstępnych kandydata tj. rodzica / rodziców lub dziadków.

 

 1. Nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

 

 1. Uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia lub
  w Polsce nie wcześniej niż w 2015 roku lub w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium studiują na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia.

 

 1. Nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w uczelni w kraju pochodzenia, w Polsce lub w innym kraju. Jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje system studiów dwustopniowych, dopuszcza się posiadanie dyplomu studiów magisterskich lub równoważnego.

 

 1. Nie są studentami studiów drugiego stopnia w państwach zamieszkania lub w innym państwie w momencie wnioskowania w naborze do Programu (złożą stosowne oświadczenie o tej treści).

 

 1. Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 roku) wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Otrzymali decyzję o przyjęciu na studia wydaną przez uczelnię.

 

 

V. Procedura składania wniosku.

 1. Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 24 września 2018 roku. Wnioski należy składać do Departamentu w formie papierowej na adres:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00–071 Warszawa

 

lub elektronicznej na adres eliza(dot)kujan@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w Polsce, składają do Departamentu wnioski za pośrednictwem uczelni, w których będą odbywać studia.

 

 1. Absolwenci studiów w kraju swojego zamieszkania składają wnioski za pośrednictwem odpowiednich placówek konsularnych.

 

 1. Wnioskodawcy mogą składać wniosek wyłącznie na jeden kierunek studiów.
 2. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne.

 

 1. Wniosek należy złożyć w języku polskim. Wnioski wypełnione w innym języku zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

 

 1. Kandydaci zobowiązani są zdać egzaminy sprawdzające uzdolnienia artystyczne
  w wybranych uczelniach artystycznych.

 

 1. Złożenie wniosku oznacza akceptację zasad niniejszego dokumentu.

 

VI. Ocena wniosków.

Ocena wniosku dokonywana jest przez pracownika Departamentu, będącego jednocześnie członkiem Zespołu. Następnie pracownik Departamentu sporządza rankingową listę wniosków w oparciu o następujące kryteria:

 1. Średnia arytmetyczna ocen z ostatnich dwóch lat studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (w przypadku kandydatów zamieszkałych w krajach, gdzie dwustopniowy system studiów nie jest rozpowszechniony) poświadczona przez uczelnię.
 2. Ocena na dyplomie.
 3. Dokument informujący o przyjęciu na studia na zasadach obowiązujących cudzoziemców.

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Załączniki w innym języku niż język polski muszą być przetłumaczone (dopuszcza się wyłącznie tłumaczenie przysięgłe lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną).

Pracownik Departamentu przedstawia ocenione wnioski wraz z listą rankingową podpisaną przez dyrektora Departamentu do zaopiniowania przez Zespół.

 

Lista wymaganych załączników.

 1. Kopia / odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów) oraz informacją o średniej arytmetycznej ocen
  z ostatnich dwóch lat studiów.
 2. Decyzja o przyjęciu na studia drugiego stopnia na zasadach obowiązujących cudzoziemców wydana przez uczelnię.
 3. Skan lub kopia paszportu (strona ze zdjęciem).
 4. Załącznik potwierdzający polskie pochodzenie:
 1. skan lub kopia Karty Polaka lub decyzja o wydaniu Karty Polaka (dla osób które nie posiadają jeszcze dokumentu) lub
 2. opinia o polskim pochodzeniu wydana przez placówkę dyplomatyczno-konsularną w kraju pochodzenia lub
 3. skan lub kopia świadectwa urodzenia rodzica lub dziadka, w którym wpisana jest polska narodowość.
 1. Dokument informujący o przyjęciu na studia na zasadach obowiązujących cudzoziemców.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

VII. Rozstrzygnięcie naboru. 

 1. Pracownik Departamentu przedkłada listę rankingową wniosków, podpisaną przez Dyrektora Departamentu, na posiedzeniu Zespołu ds. Programów dla Studentów do zaopiniowania jej przez Zespół.

 

 1. Po zaopiniowaniu listy rankingowej przez Zespół, przedkładana jest ona przez Departament Ministrowi. Minister wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych i kieruje wnioskodawców odpowiednio na studia
  (w przypadku absolwentów polskich uczelni) lub kurs języka polskiego poprzedzający rozpoczęcie właściwego toku studiów (w przypadku wnioskodawców, którym Zespół zarekomendował odbycie takiego kursu lub którzy ubiegali się o skierowanie na taki kurs we wniosku).

 

 1. Zespół może zarekomendować kandydatowi, który ukończył studia w kraju pochodzenia, odbycie rocznego kursu języka polskiego w przypadku gdy znajomość języka polskiego i przygotowanie kandydata zostaną uznane za niewystarczające do podjęcia studiów w Polsce.

 

 1. Departament informuje kandydatów o decyzji Ministra niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej wyników rekrutacji. Informacje o wynikach oceny merytorycznej otrzymują również placówki dyplomatyczno-konsularne właściwe dla miejsca stałego zamieszkania kandydata w kraju pochodzenia.

 

 

W uczelniach w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów drugiego stopnia na warunkach stypendialnych
z pominięciem kursu języka polskiego powinny rejestrować się w systemach internetowych uczelni w terminach przez nią wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców na warunkach stypendium Ministra. Osoby odbywające kurs przygotowawczy dokonują rejestracji na zasadach i warunkach jak powyżej, w trakcie odbywania kursu. Kandydatów obowiązuje egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów podejmują uczelnie.

 

ROZDZIAŁ III

 

Procedura rekrutacji cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej oraz cudzoziemców niepolskiego pochodzenia ubiegających się
o odbywanie studiów doktoranckich w języku polskim w Polsce na warunkach finansowych określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przyznawanie stypendiów Rządu RP na studia doktoranckie refundowanych ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbywa się:

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o odbywanie studiów doktoranckich na warunkach stypendialnych są cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka lub polskie pochodzenie stwierdzone w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, będące obywatelami następujących państw:

 

Stypendium Ministra na studia doktoranckie przyznawane jest na najkrótszy regulaminowy okres studiów tzn. określony przez senat uczelni czas trwania studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż trzy lata.

 

II. Kierunki studiów.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje przyjęcia na zasadach stypendialnych wyłącznie na studia prowadzone w trybie stacjonarnym w uczelniach przez siebie nadzorowanych.

 

III. Warunki ubiegania się o podjęcie studiów na zasadach określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwalifikacja cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości oraz niepolskiego pochodzenia odbywa się w trybie konkursowym.   

Nabór wniosków: do dnia 24 września 2018 roku.

Ocena wniosków odbywa się w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, zaś lista rankingowa wraz z wnioskami  przedkładana jest celem wydania opinii przez Zespół powołany przez Dyrektora NAWA.

 

 

 

 

IV. Uprawnieni wnioskodawcy.

Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Polsce ze stypendium ministra są wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Kandydaci polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej

 1. Mają udokumentowane polskie pochodzenie lub polską narodowość lub Kartę Polaka lub dysponują aktami (świadectwami) urodzenia w których wpisana została narodowość polska wstępnych kandydata tj. rodzica / rodziców lub dziadków.

 

 1. Nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

 

 1. Uzyskali dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce.

 

 1. Nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów doktoranckich w uczelni w kraju pochodzenia, w Polsce lub w innym kraju.

 

 1. Nie są studentami studiów doktoranckich w państwach zamieszkania lub w innym państwie w momencie wnioskowania w naborze na stypendium refundowane ze środków Ministra (złożą stosowne oświadczenie o tej treści).

 

 1. Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 roku) wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Otrzymali decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie prowadzone w trybie stacjonarnym wydaną przez uczelnię.

 

2. Kandydaci niepolskiego pochodzenia

 1. Zgłaszani są przez placówkę dyplomatyczną w ramach obowiązującej umowy międzynarodowej lub programu wykonawczego do tej umowy.

 

 1. Nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

 

 1. Uzyskali dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce.

 

 1. Nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów doktoranckich w uczelni w kraju pochodzenia, w Polsce lub w innym kraju.

 

 1. Nie są studentami studiów doktoranckich w państwach zamieszkania lub w innym państwie w momencie wnioskowania w naborze na stypendium refundowane ze środków Ministra (złożą stosowne oświadczenie o tej treści).

 

 1. Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 roku) wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Otrzymali decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie prowadzone w trybie stacjonarnym wydaną przez uczelnię.

V. Procedura składania wniosku.

 1. Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 24 września 2018 roku. Wnioski należy składać do Departamentu w formie papierowej na adres:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00–071 Warszawa

 

lub elektronicznej na adres eliza(dot)kujan@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce, składają do Departamentu wnioski za pośrednictwem uczelni, w których będą odbywać studia. Absolwenci studiów w kraju swojego zamieszkania składają wnioski za pośrednictwem odpowiednich placówek konsularnych.

 

 1. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne.

 

 1. Wniosek należy złożyć w języku polskim. Wnioski wypełnione w innym języku zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

 

 1. Kandydaci zobowiązani są zdać egzaminy sprawdzające uzdolnienia artystyczne
  w wybranych uczelniach artystycznych.

 

 1. Złożenie wniosku oznacza akceptację zasad niniejszego dokumentu.

 

VI. Ocena wniosków.

Ocena wniosku dokonywana jest przez pracownika Departamentu, będącego jednocześnie członkiem Zespołu. Następnie pracownik Departamentu sporządza rankingową listę wniosków w oparciu o następujące kryteria:

 1. Średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w toku studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich poświadczona przez uczelnię, w której odbywał studia.
 2. Ocena na dyplomie.
 3. Dokument informujący o przyjęciu na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących cudzoziemców.

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Załączniki w innym języku niż język polski muszą być przetłumaczone (dopuszcza się wyłącznie tłumaczenie przysięgłe lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną).

Pracownik Departamentu przedstawia ocenione wnioski wraz z listą rankingową podpisaną przez dyrektora Departamentu do zaopiniowania przez Zespół.

Lista wymaganych załączników.

 1. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów) oraz informacją o średniej arytmetycznej ocen uzyskanej w toku studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
 2. Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie prowadzone w trybie stacjonarnym na zasadach obowiązujących cudzoziemców wydana przez wybraną przez kandydata uczelnię.
 3. Skan lub kopia paszportu (strona ze zdjęciem).
 4. Załącznik potwierdzający polskie pochodzenie:
 5. skan lub kopia Karty Polaka lub decyzja o wydaniu Karty Polaka (dla osób które nie posiadają jeszcze dokumentu) lub
 6. opinia o polskim pochodzeniu wydana przez placówkę dyplomatyczno-konsularną w kraju pochodzenia lub
 7. skan lub kopia świadectwa urodzenia rodzica lub dziadka, w którym wpisana jest polska narodowość.
 8. Rekomendacja pracownika naukowego uczelni w której kandydat ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.   
 9. Dokument informujący o przyjęciu na studia na zasadach obowiązujących cudzoziemców.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

VII. Rozstrzygnięcie naboru. 

 1. Pracownik Departamentu przedkłada listę rankingową wniosków, podpisaną przez Dyrektora Departamentu, na posiedzeniu Zespołu ds. Programów dla Studentów do zaopiniowania jej przez Zespół.

 

 1. Po zaopiniowaniu listy rankingowej przez Zespół, przedkładana jest ona przez Departament Ministrowi. Minister wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych i kieruje wnioskodawców odpowiednio na studia (w przypadku absolwentów polskich uczelni) lub kurs języka polskiego poprzedzający rozpoczęcie właściwego toku studiów (w przypadku wnioskodawców, którym Zespół ds. Programów dla Studentów zarekomendował odbycie takiego kursu lub którzy ubiegali się o skierowanie na taki kurs we wniosku).

 

 1. Departament informuje kandydatów o decyzji Ministra niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej wyników rekrutacji. Informacje o wynikach oceny merytorycznej otrzymują również placówki dyplomatyczno-konsularne właściwe dla miejsca stałego zamieszkania kandydata w kraju pochodzenia.

 

W uczelniach w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów doktoranckich na warunkach stypendialnych powinny rejestrować się w systemach internetowych uczelni w terminach przez nią wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców na warunkach stypendium MKiDN. Kandydatów obowiązuje egzamin. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów podejmują uczelnie.

Zasady wypłaty stypendium MKiDN dla studentów – cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających studia w uczelniach artystycznych nadzorowanych przez MKiDN

 

 1. Stypendium MKiDN przyznawane jest na najkrótszy regulaminowy okres studiów
  w ramach danego cyklu kształcenia, tj. na taką liczbę semestrów, jaką przewiduje regulamin danych studiów.

 

 1. Stypendium MKiDN wypłacane jest raz w miesiącu za pośrednictwem uczelni.

 

 1. W czasie trwania kształcenia stypendyści otrzymują ponadto:
 1. na pierwszym roku studiów pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów zagospodarowania w Polsce (dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia w Polsce),
 2. na ostatnim roku danego cyklu kształcenia, na pisemny wniosek stypendysty do MKiDN, poparty opinią uczelni, w której odbywa studia, zasiłek na pisanie pracy dyplomowej w wysokości 500 zł. Wniosek musi został złożony w Departamencie najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2018 roku.  

 

 1. W przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego, popartego opinią uczelni, MKiDN może na pisemny wniosek stypendysty jednorazowo zwiększyć wypłacane mu w danym miesiącu stypendium o 500 zł z tytułu następstw zdarzenia losowego.

 

 1. Stypendium przyznawane jest na jedną formę kształcenia i na jeden kierunek studiów. Podjęcie przez stypendystę jednocześnie innej formy kształcenia lub studiów równolegle na drugim kierunku następuje za zgodą i na warunkach określonych przez uczelnię – bez dodatkowego finansowania MKiDN.

 

 1. Stypendysta MKiDN nie może pobierać innego stypendium (nie dotyczy osób zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne w ramach programu Erasmus+ lub osób, którym uczelnia przyznała stypendium za wyniki w nauce).

 

 1. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć, o ile umowa międzynarodowa lub decyzja ministra nie stanowią inaczej.

 

 1. W okresie wakacji stypendium wypłacane jest wyłącznie stypendystom na stale zamieszkujących poza Europą, w tym również w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej – o ile w tym czasie przebywają na terenie RP.

 

 1. O stypendium w okresie wakacji na 1 miesiąc ubiegać się mogą:
 1. Studenci odbywający praktyki wakacyjne wynikające z toku studiów (ze stosownym poświadczeniem uczelni, w której odbywają studia)
 2. Studenci broniący pracy dyplomowej we wrześniu danego roku akademickiego ze stosownym poświadczeniem uczelni, w której odbywają studia).

 

 1. Wypłata stypendium ulega zawieszeniu, jeśli student przebywa na urlopie studenckim.

 

 1. W przypadku uzyskania przez stypendystę urlopu studenckiego, uczelnia ma obowiązek poinformować MKiDN o tym fakcie w ciągu 14 dni drogą elektroniczną na adres eliza(dot)kujan@mkidn(dot)gov(dot)pl
 2. Stypendium nie jest wypłacane w okresach, kiedy stypendysta przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż miesiąc, chyba że przebywa w tym czasie na wyjeździe, na który został skierowany przez uczelnię (np. stypendium Erasmus+) – w takim przypadku wypłata stypendium zostaje utrzymana.

 

 1. Stypendium MKiDN zostaje cofnięte w przypadku, gdy stypendysta:
 1. został skreślony z listy studentów,
 2. podał nieprawdziwe informacje na podstawie których zostało mu przyznane stypendium,
 3. więcej niż jeden raz powtarza semestr lub rok studiów w trakcie odbywanego cyklu kształcenia,
 4. został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. przebywa na terytorium RP nielegalnie,
 6. nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 1. Jeżeli stypendium zostaje cofnięte z powodu kolejnego powtarzania przez stypendystę roku lub semestru studiów, może on kontynuować kształcenie za zgodą uczelni, która określa warunki finansowe jego dalszego kształcenia.

 

 1. W przypadku gdy podczas trwania cyklu kształcenia na warunkach stypendium MKiDN student uzyska prawo pobytu stałego na terytorium RP, ma prawo ukończyć studia na warunkach stypendialnych.

 

MKiDN jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach dotyczących podejmowania i odbywania studiów artystycznych w języku polskim przez cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej oraz cudzoziemców niepolskiego pochodzenia na warunkach określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2018/2019, mających charakter porządkujący i uściślający, bez odrębnego informowania o wprowadzonych zmianach, z obowiązkiem publikacji treści uwzględniających dokonane zmiany. Poprawiony dokument obowiązuje od momentu publikacji.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.