Nagrody i stypendia

Nauczyciele:

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawana jest corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej bądź za pracę innowacyjną w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych. Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela zatrudnionego w szkole występuje dyrektor szkoły,  dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może również z własnej inicjatywy przyznać nagrodę ministra.

Podstawa prawna:  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 41 z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  opublikowano: Dz. Urz. MKiDN z 2011 r. Nr 6, poz. 51

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Załącznik Nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

http://cea.art.pl/downloads/regulamin_nagroda_DYR_CEA_2014.pdf

 

Uczniowie:

Stypendia dla uczniów szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym (II stopień)

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi – laureatowi krajowego lub międzynarodowego konkursu.

Kandydatów na stypendystów zgłasza dyrektor szkoły. Stypendystów wyłania komisja stypendialna powołana przez MKiDN, a zatwierdza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdego roku stypendia wręcza się w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów (termin składania wniosków do 15 kwietnia), po wakacjach (termin do 15 września) dla pozostałych uczniów.

Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 890) w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ankieta stypendialna

Lista laureatów stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych ( I tura )

Lista laureatów stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych ( II tura )