Rada do spraw Szkolnictwa Artystycznego
jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kształcenia artystycznego. Celem działania Rady jest podejmowanie inicjatyw i opiniowanie działań na rzecz szkolnictwa artystycznego.

Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego utworzył i powołał jej członków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecna Rada została utworzona z dniem 1 września 2018 r., na trzyletnią kadencję, na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 oraz 1290) zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego (Dz. Urz. MKiDN poz. 61).

Wśród członków Rady znaleźli się przedstawiciele reprezentujący różne środowiska twórcze, artyści i pedagodzy związani, zarówno ze szkolnictwem artystycznym, jak również instytucjami kultury. Członkami Rady zostali w szczególności dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, kształcących w różnych zawodach artystycznych, a także przedstawiciele uczelni artystycznych posiadający znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz uznany dorobek artystyczny.

Do Rady Minister powołał:

1) prof. zw. dr. hab. Jana Ballarina;

2) dr. hab. Łukasza Błaszczyka;

3) Artura Jaronia;

4) prof. dr. hab. Krystiana Kiełba;

5) ks. dr. Pawła Kochaniewicza;

6) Jakuba Kołodzieja;

7) dr Beatę Lewińską;

8) Marka Lisa;

9) dr. hab. Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego;

10) Janinę Nowicką;

11) Magdalenę Sierakowską;

12) prof. dr. hab. Pawła Skrzypka;

13) prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Szymańskiego


Na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 19 września 2018 r. członkowie Rady wybrali Przewodniczącego Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego – Pana prof. dr. hab. Pawła Skrzypka.

zarządzenie w sprwie utworzenia rady

zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_61_2018.pdf