Zadania WSO

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz sprawuje ogólne kierownictwo ministerstwa.
 2. Do kompetencji Ministra należy między innymi wydawanie zarządzeń i decyzji oraz zatwierdzanie planów przygotowania, działania, szkolenia, kontroli i innych opracowań w dziedzinie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
 3. Dyrektorzy Departamentów MKiDN, w ramach prowadzonych pozamilitarnych przygotowań obronnych opracowują Karty Realizacji Zadań Operacyjnych kierowanych do realizacji przez podległe im komórki organizacyjne.
 4. Biuro Administracyjno-Budżetowe realizuje, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami podległymi, nadzorowanymi i współprowadzonymi przez MKiDN, całość przedsięwzięć związanych z wykonaniem zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
 5. Przygotowanie warunków do realizacji zadań na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 6. Koordynacja działań komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych dotyczących realizacji zadań w ramach przygotowań obronnych państwa.
 7. Planowanie i prowadzenie szkoleń oraz wykonywanie w imieniu ministra kontroli problemowych i doraźnych dotyczących przygotowań do realizacji zadań obronnych w dziale.
 8. Realizacja zadań dotyczących obowiązków państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), w tym przygotowanie zespołów cywilnych ekspertów do realizacji Celów Sił Zbrojnych.
 9. Koordynowanie działań dotyczących zarządzania kryzysowego w dziale.
 10. Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych oraz obsługa biurowa Polskiego Komitetu Doradczego - międzyresortowego organu do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego.
 11. Nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznych służb ochrony w jednostkach podległych i nadzorowanych objętych obowiązkową ochroną.
 12. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w ministerstwie, w tym planowanie działań, ich ochrona fizyczna, oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a także szkolenie pracowników ministerstwa w tym zakresie.
 13. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.
 14. Prowadzenie kancelarii tajnej ministerstwa oraz wykazu stanowisk i prac zleconych w ministerstwie, których zajmowanie i wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
 15. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone", a także wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec osób mających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę państwową oraz prowadzenie wykazu tych osób wg klauzul dostępu.