Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 131, poz. 1091) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. ministrów lub kierowników urzędów centralnych,
  2. rektorów szkół wyższych,
  3. marszałków województw,
  4. wojewodów,
  5. władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną,
  6. kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Medal posiada trzy stopnie:
  1. I stopień - Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
  2. II stopień - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
  3. III stopień - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
 3. Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania Medalu stopnia bezpośrednio niższego. Jedynie w przypadkach uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata można odstąpić od powyższego wymogu.
 4. Minister podejmuje decyzję w oparciu o opinię Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis lub właściwego departamentu merytorycznego.
 5. Kapituła działa w składzie:
  1. przewodniczący Kapituły – Dyrektor Biura Ministra;
  2. sekretarz Kapituły – główny specjalista w Biurze Ministra ds. patronatów i medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis;
  3. członkowie Kapituły – Dyrektorzy albo Zastępcy Dyrektorów:
   1. Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,
   2. Departamentu Ochrony Zabytków,
   3. Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,
   4. Departamentu Mecenatu Państwa,
   5. Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów,
   6. Departamentu Współpracy z Zagranicą,
   7. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
 6. Posiedzenia Kapituły odbywają się zwykle w pierwszy lub ostatni wtorek miesiąca (w zależności od liczby złożonych wniosków).
 7. Od decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przysługuje tryb odwoławczy.
 8. Nadsyłana do Ministerstwa dokumentacja powinna składać się z:
  1. pisma przewodniego zawierającego nazwiska kandydatów do medalu oraz termin planowanej uroczystości wręczenia przyznanych medali,
  2. wniosku o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis (w jednym egzemplarzu drukowanym dwustronnie).
 9. Wnioski powinny być przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż tydzień przed planowanym posiedzeniem Kapituły.
 10. Przyznane medale wręcza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sekretarz stanu lub podsekretarze stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania stosownego zaproszenia na uroczystość wręczenia medali.
 12. Jeśli wcześniej podjęte zobowiązania służbowe nie pozwalają żadnemu z członków kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udział w uroczystości wręczenia medali, medal wręcza w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego upoważniona przez niego osoba.

Informacji udziela:

Anna Krysztosiak
tel. (22) 42 10 370
e-mail: akrysztosiak@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

Do pobrania:

Wniosek o nadanie medalu "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis"

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie medalu "Zasłużony kulturze - Gloria Artis"

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Miniatury Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

 

Lista laureatów medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Szanowni Państwo!

Poniżej udostępniamy bazę nagrodzonych Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Mechanizm umożliwia zawężenie listy wyników poprzez wprowadzenie zapytań w polu „szukaj”. (wpisanie frazy "teatr złoty 2005" spowoduje wyświetlenie listy laureatów Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis w kategorii "teatr" w roku 2005).
Stan na dzień: 22.03.2019 r.