Dotacje celowe

Dotacje celowe - to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki finansowe, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego; bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom; kosztów realizacji inwestycji.

Obwieszczenie dotyczące podziału pozostałych środków zapisanych w ustawie budżetowej jako dotacje celowe zostanie obwieszczone po zakończeniu roku budżetowego, co wynika z trybu przyznawania dotacji obowiązującego w MKiDN.