Thesaurus Poloniae

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów. Dotychczas odbyło się 7 edycji, w których wzięło udział 37 naukowców z 22 krajów (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 770 EURO dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 550 EURO dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, wypłacany wraz pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 330 EURO). MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki (http://www.mck.krakow.pl/page/informacje-dla-czytelnikow), której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta

MCK organizuje każdego roku dwie tury naboru dla stypendystów:

Nabór do konkursu dotyczącego pierwszej tury programu może być rozpoczęty w terminie od 1 listopada do 15 grudnia danego roku i zakończyć się pomiędzy 31 grudnia a 15 lutego następnego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach pierwszej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem marca, a końcem lipca następnego roku.
Nabór do drugiej tury może być rozpoczęty w terminie od 1 maja do 15 czerwca i zakończyć się pomiędzy 30 czerwca a 15 lipca danego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach drugiej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem września, a końcem grudnia tego samego roku.

Ostateczną liczbę stypendystów ustala Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę merytoryczną wartość przedstawionych wniosków oraz wysokość budżetu przeznaczonego na realizację programu Thesaurus Poloniae w danym roku. Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadza ocenę nadesłanych aplikacji podczas zebrania zwołanego w ciągu czternastu dni od upłynięcia terminu nadsyłania aplikacji. Kandydaci, którzy wzięli udział w konkursie stypendialnym zostaną powiadomieni elektronicznie i listownie o wynikach rekrutacji w ciągu trzech dni od zakończenia obrad Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium Thesaurus Poloniae proszone są o przesłanie w powyżej wymienionych terminach na adres MCK: CV, rekomendacji dwóch opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w Programie Junior oraz eseju prezentującego założenia programu badawczego, który planowany jest do przeprowadzenia podczas pobytu w Krakowie (do 500 wyrazów). O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy thesaurus[at]mck.krakow.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do niepodawania przyczyn nie zakwalifikowania poszczególnych kandydatów do programu stypendialnego. Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie internetowej MCK:

http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

* * *

Thesaurus Poloniae is a three-month-long Fellowship of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland implemented by the International Cultural Centre in Krakow in autumn 2009. The programme is addressed to non-residents of Poland who conduct their research on culture, history and multicultural heritage of the Republic of Poland as well as on Central Europe. Both the researchers who deal with practical aspects of management and protection of cultural heritage, and theoretists dealing with history, sociology, ethnography, anthropology etc. are welcome to apply and participate in the programme. Thesaurus Poloniae Fellowship is run in two categories: Senior Programme addressed to university professors and senior lecturers/PhD holders, and Junior Programme addressed to PhD candidates. Thirty seven researches from 22 countries (Armenia, Azarbajdzan, Belarus, Canada, China, the Czech Republic, France, Georgia, Germany, Great Britan, Hungary, Iran, Italy, Japan, Moldova, Russia, Romania, the Slovak Republic,Serbia, Spain, Ukraine, and the USA) have participated in the programme so far.

The participants in the Senior Programme are granted a monthly fellowship of 3500 PLN (ca 770 EUR), the participants in the Junior Programme – 2500 PLN (ca 550 EUR), and both are offered a one-off grant of 1500 PLN (ca 330 EUR) received together with the first fellowship amount, meant to be spent on publications and other related expenses. The International Cultural Centre Library is at the Fellowship Holders’ disposal (http://www.mck.krakow.pl/page/26), and computer work stations with internet access are available in the Reading Room. The ICC offers assistance in getting access to the archives and libraries as well as educational activities of Krakow’s academic and cultural institutions. The participants in the programme get a single, fully furnished and equipped apartment in the city center at their disposal.

Each year the International Cultural Centre organizes two calls for applications, and six fellowships are awarded in each call:

Eligible candidates in the Thesaurus Poloniae Fellowship are kindly requested to send their application packages to the ICC postal address by the deadlines stated. The application should include a CV and an essay (no more than 500 words) on the research plan to be conducted in Krakow. Additionally, the candidates in the Junior Programme are requested to attach two academic recommendation letters. The postage stamp date is decisive for recognizing if the applicant has met the deadline. For further info please contact: thesaurus[at]mck.krakow.pl

The organizers reserve the right to reject any application without assigning any reason. The detailed information concerning the programme is available on the ICC web site:

http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1