Stypendia dla uczniów szkół artystycznych

Stypendia ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół, w następujących terminach:

Uroczyste wręczenie stypendiów odbywa się odpowiednio – w czerwcu lub w październiku.
Cała kwota przyznanego stypendium wypłacana jest jednorazowo, za pośrednictwem szkoły.


Ankieta do pobrania - (plik doc)