Środki europejskie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ma na celu ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, a także rozwój zasobów kultury. W ramach Priorytetu VIII będzie można realizować projekty przede wszystkim z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego: renowacji zabytków wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych, zabytkowych parków i ogrodów. Ponadto, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty mające na celu przebudowę czy rozbudowę instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych z przeznaczeniem ich na cele kulturalne. więcej

Program Kreatywna Europa 2014-2020

Kreatywna Europa to program Unii Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury i kreatywne, w tym przemysł audiowizualny. więcej

Projekt „Plan działań sektora kultura na lata 2017-2018”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania PO IiŚ przez MKiDN, jako IP dla VIII osi PO IiŚ 2014-2020. więcej

MECHANIZM FINANSOWY EOG 2009-2014

Mechanizm Finansowy EOG, obok funduszy strukturalnych, stanowi największe źródło zewnętrznego finansowania kultury w Polsce. Środki przeznaczone przez trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegię, Islandię i Liechtenstein aktywnie wspierają działania m.in. z zakresu kultury w ramach dwóch Programów, tj. „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. . więcej

Program Europa dla Obywateli

Europa dla Obywateli to program Unii Europejskiej wspierający aktywne obywatelstwo europejskie. Program ten, zaplanowany na lata 2014-2020, dąży do zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. więcej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007-2013 dofinansowano 79 projektów. Odrestaurowano wiele zabytków, w tym o znaczeniu europejskim i światowym oraz wybudowano lub zmodernizowano opery, filharmonie, teatry, biblioteki, muzea, centra kultury oraz szkoły i uczelnie artystyczne. Podejmowane w ramach programu działania umożliwiły wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności Polski. więcej