Wicepremier Piotr Gliński z wizytą w Davos

21-01-2018

fot.: MKiDN

W niedzielę 21 stycznia br. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński rozpoczął trzydniową wizytę w Davos w Szwajcarii, gdzie wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów kultury państw sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej i państw-obserwatorów Rady Europy. Wicepremier Gliński do Davos udał się na zaproszenie Ministra Kultury – Przewodniczącego Szwajcarskiej Rady Federalnej Alaina Berseta.

Tematyka: jakość współczesnego budownictwa, koncepcja Baukultur

Konferencja,  łącząca się z dorocznym Światowym Forum Ekonomicznym oraz obchodami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, poświęcona będzie tematyce jakości współczesnego budownictwa oraz urzeczywistnieniu koncepcji Baukultur, opierającej się na zintegrowanym podejściu do kształtowania przestrzeni zabudowanej, które uwzględnia wartości kulturowe.

Organizatorzy spotkania proponują przyjęcie przez ministrów kultury deklaracji promującej osiąganie wysokiej jakości polityki związanej z planowaniem urbanistycznym, zapewniającym równowagę pomiędzy zachowaniem zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, a potrzebami społecznymi i gospodarczymi. Debaty ministrów będą odbywać się pod hasłem wysokiej jakości Baukultur - sztuki budowania, pojęciem oznaczającym  działalność człowieka, która prowadzi do wznoszenia obiektów z poszanowaniem kontekstu kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego. Koncepcja osiągania wysokiej jakości Baukultur, oznacza dbałość o wspólne dobro, wspólną odpowiedzialność, oraz pilną potrzebę wspólnych działań na rzecz poprawy warunków zabudowy europejskich miast i wsi. Wysokiej jakości Baukultur zapewni wysoką jakość życia w Europie, wspierającą więź społeczną, sprzyjającą tworzeniu zróżnicowanych i tętniących życiem obszarów zbudowanych,  zapewniających ochronę środowiska i generujących dodatnią wartość gospodarczą.

„Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy” – deklaracja z Davos

Spotkanie ministrów kultury w Davos jest odpowiedzią na brzydotę, nijakość i chaos budowlany, które zdominowały wiele miast europejskich. Jest także wyrazem dążenia do skonkludowania szeregu europejskich inicjatyw i spotkań prowadzonych na poziomie politycznym i eksperckim,  poświęconych  nadaniu kulturze i dziedzictwu kulturowemu priorytetowej roli w planowaniu urbanistycznym, które w masowym budownictwie stosuje wyłącznie  mechanizmy techniczne i ekonomiczne. 

Wymiana poglądów ministrów będzie skupiać się wokół niepokojących tendencji dominujących w obszarach zabudowanych w Europie, bagatelizujących wartości krajobrazowe, zabytkowe i estetyczne oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

Deklaracja z Davos pt. „Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy”, którą przyjmą ministrowie zakłada, że budowanie powinno być kulturą, jak i tworzyć przestrzeń dla kultury. W europejskiej wizji wysokiej jakości Baukultur, jakość całego obszaru zabudowanego jest postrzegana jako imperatyw strategiczny. Dziedzictwo kulturowe i dzieła współczesne tworzą jedną całość, w której dziedzictwo kulturowe musi być chronione i zachowane, a historyczne budynki, infrastruktura i przestrzeń publiczna traktowane są, jako kontekst w procesie nieustannych przemian i rozwoju. Wysokiej jakości Baukultur dotyczy nie tylko tego podejścia w odniesieniu do właściwych prac budowlanych, ale także wszelkich procesów, które do niego prowadzą.powrót