Oświadczenie ws. dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności

25-01-2019

fot. Jameson Kergozou de la Boessiere / Alamy

W związku z powtarzanymi w przestrzeni publicznej nierzetelnymi informacjami dotyczącymi finansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego działalności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i wysokości dotacji podmiotowej dla ECS, MKIDN wyjaśnia następujące kwestie:

1. Pismo z 29 czerwca 2018 r. jest zawiadomieniem o wysokości wstępnego limitu dotacji na wydatki bieżące w 2019 r. Pisma takie są standardowo kierowane do wszystkich jednostek podległych i zazwyczaj określany w nich poziom dotacji jest zbliżony do tego z lat poprzednich. Dokument ten w żadnym wypadku nie stanowi promesy finansowej, a jest jedynie zawiadomieniem pod projekt budżetu państwa, w związku z czym wysokość tego limitu może ulegać zmianie.

2. Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dysponenci części budżetowych do 25 października przekazują jednostkom podległym informacje o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów i wydatków. Taka informacja została przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności pismem z 25 października 2018 r., które określało wysokość dotacji podmiotowej dla ECS na wynikającym z umowy poziomie 4 000 000 zł oraz określało wysokość dotacji celowej na działalność Sali BHP na poziomie 800 000 zł. Powody decyzji o powrocie do kwoty bazowej dotacji podmiotowej zostały przedstawione w obszernym uzasadnieniu MKIDN, opublikowanym i dostępnym również na stronie internetowej ministerstwa. Pismo z 25 października również nie stanowi promesy finansowej. Ten fakt został zaznaczony poprzez wyraźne wskazanie, że wysokość dotacji jest limitem wstępnym - do czasu złożenia podpisu Prezydenta RP pod ustawą budżetową.

Wszystkie działania MKIDN podjęte w tej sprawie zostały przeprowadzone w granicach i na podstawie obowiązującego prawa.

Jednocześnie MKIDN przypomina, że zgodnie z umową powołującą ECS, wiodącym organizatorem instytucji jest Miasto Gdańsk, co znajduje odzwierciedlenie w uprawnieniach i zakresie nadzoru Prezydenta Miasta Gdańska nad Europejskim Centrum Solidarności. MKiDN jest jedynie jednym ze współorganizatorów i jego kompetencje wobec ECS są w znacznym stopniu ograniczone, co wynika również z przywołanej umowy między organizatorami.

 powrót