Nabór wniosków dla wojewodów w Programie „Niepodległa”

07-03-2019

Do 25 marca br. wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa”. Budżet programu to 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 80 tys. zł. Program wspiera m.in. inicjatywy upowszechniające wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKiDN jego wersji papierowej:

Miejsce i sposób składania wniosków

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy formularz wniosku należy przesłać lub dostarczyć do Biura Podawczego MKiDN w zamkniętej kopercie z adresem:

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

I dopiskiem

Program Wieloletni „Niepodległa” Priorytet 2 Schemat 2C

Wypełniony formularz wniosku w formie elektronicznej - otwartej (dokument word) należy przesłać na adres: niepodlegla@mkidn(dot)gov(dot)pl

Kryteria naboru dla wnioskodawców

Okres kwalifikowalności wydatków

Od daty decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa do 31.12.2019 r.

Załączniki

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@mkidn(dot)gov(dot)pl

tel. 22 42 10 168

 powrót