Informacja na temat działań MKiDN związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości

02-11-2018

na zdjęciu logo programu Niepodległa

W związku nieprecyzyjnymi informacjami nt. Programu „Niepodległa”, MKIDN przekazuje informację nt. struktury podziału środków w programie wraz z informacją o zasadach udzielania licencji na logo „Niepodległej”.

 

1. Program

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022 został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w maju 2017 r. Program został znowelizowany uchwałą Rady Ministrów z sierpnia 2018 r.

Celem głównym Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Przygotowanie Programu poprzedziły duże badania społeczne przygotowane na zlecenie MKiDN przez NCK i TNS Polska.

Zgodnie z zapisami Programu wydatki w jego ramach nie mogą być wydatkami ponoszonymi na realizację uroczystości oficjalnych organizowanych przez urzędy administracji rządowej i samorządowej. Wydatki nie mogą być również wydatkami inwestycyjnymi, w tym na budowy i remonty nieruchomości, włączając w to upamiętnienia.

2. Finanse

Ogółem wartość Programu po nowelizacji wynosi 242,9 mln zł na lata 2017-2022. Podział środków przedstawia się następująco:

Środki podzielone są na sześć lat. W 2017 r. wydatkowano 33,1 mln zł. W kolejnych latach zaplanowano następujące wydatki:

3. Zarządzanie

Program Wieloletni „Niepodległa” jest programem rządowym zarządzanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komitet Narodowych Obchodów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie jest powiązany formalnie z Programem i nie ma żadnego wpływu na jego kształt.

Za Program odpowiada Pełnomocnik Rządu, wspierany przez Koordynatora, to jest Departament Dziedzictwa Kulturowego w strukturze MKiDN oraz zajmujące się m.in. komunikacją i promocją Biuro Programu „Niepodległa” (samodzielną instytucję kultury, powołaną  1 lutego 2017 r. do obsługi Programu).

Program podlega monitoringowi finansowemu i merytorycznemu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w MKiDN, to jest po połowie roku, po trzech kwartałach oraz po roku), a także ewaluacji prowadzonej w wybranych obszarach (łącznie z badaniem wskaźników).

4. Logo

Program przewiduje możliwość udzielania zgody na używanie identyfikacji wizualnej Programu dla projektów, które nie są finansowane w jego ramach. Zgody w tym zakresie udziela Pełnomocnik obsługiwany przez Biuro. Podmiot chcący uzyskać zgodę składa wniosek do Biura.

Praktyka taka (udzielanie logo bez finansowania na wniosek zainteresowanego) jest powszechna zarówno w obchodach jubileuszy innych państw (np. Finlandia), jak i w projektach europejskich (Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, Europejskie Dni Dziedzictwa)

 powrót