Decyzje w sprawie zabudowy Kanału Raduni w Gdańsku nieważne

08-08-2018

kanał Raduni w trakcie budowy Forum Gdańsk autor zdjęcia Dominik Kulaszewiczfot.Dominik Kulaszewicz/PAP

zabudowany kanał Raduni w ukończonym Forum Gdańskfot. archiwum MKiDN

 

Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin prof. IH PAN stwierdziła nieważność decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. „koryta edukacyjnego” na wpisanym do rejestru zabytków Kanale Raduni w Gdańsku w ramach inwestycji Forum Gdańsk. Obie decyzje – pierwsza z października 2016 r. i druga z lutego 2018 r. – zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kanał Raduni został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 1981 r. Ochroną konserwatorską objęty został kanał na całej długości (ok. 14 km) wraz z groblami, towarzyszącą zabudową i zielenią. Ponadto ochronę konserwatorską Kanału Raduni zapewniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z czerwca 2005 r., który nakazywał zachowanie otwartego przebiegu Kanału Raduni, za wyjątkiem rejonu dawnego założenia tzw. Kunsztu Wodnego oraz Młyna Rakowego.

W obu przypadkach Generalny Konserwator Zabytków wskazała na oczywiste naruszenie obowiązujących przepisów prawa miejscowego, stanowiącego formę ochrony zabytków, wiążącego obywateli oraz organy administracji publicznej, co powoduje niemożliwe do zaakceptowania w praworządnym państwie skutki społeczno-gospodarcze i stanowi rażące naruszenie prawa. Warto podkreślić, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią również formę ochrony zabytków poprzez m.in. zapobieganie zagrożeniom i zapewnienie im ochrony przy realizacji inwestycji.

Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pozwalające na zabudowę Kanału Raduni, rażąco naruszyły przepisy planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin stwierdziła ich nieważność.

 powrót